Jämställdhetsarbetet i Simrishamns kommun ska utgå från det nationella jämställdhetsmålet. Det nationella målet är formulerat som att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Under det övergripande målet finns fyra delmål:
– En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället
– Ekonomisk jämställdhet
– En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
– Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Jämställdhetsarbetet i Simrishamns kommun ska också utgå från Den Europeiska Deklarationen för Jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR), som kommunen redan undertecknat.

Undertecknandet innebär att kommunen ”offentligt tagit ställning för principen att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män.”  I deklarationen förbinder sig varje undertecknare ”att upprätta en handlingsplan för jämställdhet där prioriteringar, åtgärder och de resurser som ska tilldelas respektive ändamål anges. Vidare förbinder sig varje undertecknare att samarbeta med alla institutioner och organisationer inom sin kommun för att främja att reell jämställdhet skapas, i praktiken.”

Deklarationen konstaterar att om vi ska kunna uppnå ett jämställt samhälle så måste kommunen beakta jämställdhetsperspektivet fullt ut i sin politik, i sin organisation och i sitt praktiska handlande. Man understryker också att för att jämställdheten ska garanteras måste ”flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden bekämpas. I jämställdhetsarbetet ska utöver könsdiskriminering även följande beaktas: diskriminering som har sin grund i ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller trosuppfattning, politisk eller annan uppfattning, tillhörighet till nationell minoritet, börd, funktionshinder, ålder, sexuell läggning eller socioekonomisk tillhörighet.”

Att arbeta för att kvinnor och män ska ha samma rättigheter betyder alltså att samtidigt arbeta för alla människors lika rättigheter.

Varje utvärdering av varje jämställdhetsarbete (landet runt) pekar på vikten av politikernas och ledningens ansvar. I SKL:s kunskapsöversikt ”Jämställdhetsarbete – en utmaning för kommuner och landsting!” står det bl.a. att en avgörande faktor för hur arbetet fungerar är hur politikerna och ledningen agerar. När politikerna ger uppdrag och efterfrågar arbete för jämställdhet så innebär det en stor skillnad mot om det inte efterfrågas. När ledningen på olika nivåer i organisationen ger tydliga uppdrag och ger medarbetare tillräckliga förutsättningar för att genomföra uppdragen, ger det helt andra resultat än om ledningen inte gör det. Det låter självklart men i verkligheten görs alldeles för mycket av arbetet i kommuner och landsting i former som är kortsiktiga, projektdefinierade och utan en genomtänkt långsiktig planering.

Ambitionen för Simrishamns kommun anser vi ska vara ett långsiktigt hållbart förändringsarbete som har som mål att invånarna i Simrishamn ska slippa bli diskriminerade men också få mötas av en jämställd service. Vårdtagare, trafikanter, förskolebarn, elever, biblioteksbesökare, de som utnyttjar fritidsanläggningarna, ja alla medborgare som nyttjar kommunens verksamheter och erbjudanden ska säkerställas att de som individer får ett jämställt bemötande och att det som erbjuds (av kommunen) är jämställt.

Vägen dit går via ett långsiktigt och systematiskt arbete baserat på resultatstyrning och uppföljning. Det i sin tur förutsätter tydliga målformuleringar för varje verksamhet, vilket i sin tur måste kopplas till budgetutrymme.

Arbetet för att nå målet Jämställdhet måste tillförsäkras en politisk ledning och vi vill därför att Kommunfullmäktige tillsätter ett Jämställdhetsråd. Rådet ska vara direkt underställt kommunfullmäktige. Ledamöterna ska väljas av kommunfullmäktige och ska vara kommunfullmäktigeledamöter. Utskottet sammanträder tio gånger per år. Ordförande i rådet ska ha en arvodering motsvarande annan nämnd med samma storlek.

Rådet ska ha till uppgift att:
– utveckla strategier för att uppnå målen om jämställdhet och frihet från diskriminering,
– initiera, granska och följa upp kommunövergripande frågor ur ett jämställdhetsperspektiv,
– ur jämställdhetssynpunkt bereda ärenden som skall behandlas av kommunfullmäktige,
– öka medvetenheten om vikten av ett jämställdhetsperspektiv inom alla olika politikområden, i samtliga styrelser och nämnder.

Till rådet ska knytas en jämställdhetsstrateg (heltidstjänst) med uppgift att vara rådets ”sekretariat” men också vara coach för de andra verksamheterna i kommunen, hjälpa till med metoder för kartläggningar inom olika verksamhetsområden, arrangera utbildningar av politiker och tjänstemän och ta initiativ till insatser för att öka medborgarnas kunskaper.

Den tydliga och långsiktiga politiska ledning för Jämställdhetsarbetet som vi förespråkar i den här motionen är en förutsättning för ett hållbart Jämställdhetsarbete och är nödvändigt för att kommunen ska kunna uppfylla sina åtaganden i enligt med den undertecknade Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR).

Mot bakgrund av ovanstående så föreslår vi fullmäktige besluta:
Att det inrättas ett jämställdhetsråd
Att det anställs en jämställdhetsstrateg.

 

Simrishamn den 21/3 2011
Gudrun Schyman, Feministiskt initiativ
Karl-Erik Olsson, Socialdemokraterna
Anders Arenhag, Vänsterpartiet

 

Läs motionen i pdf-format här.

Tagged with →