Dagens nämndsmöte innehöll flera viktiga beslut i fråga om infrastruktur och då speciellt cykelväg till Musteriet i Kivik.
En enig nämnd ansåg detta vara helt nödvändigt. Budget för detta har utökats från tidigare nästan 4 miljoner till mer än det dubbla eftersom omfattande undersökningar när det gäller bl a artskydd, biologisk mångfald o arkeologiska är ett måste.

En cykelplan för kommunen godkändes att skickas ut på remiss inkl förslag på ” hyrcyklar”

Ärendet om samråd för byggnation av fastighet i område där risk för erosion p g a havsnivåhöjning/ skyfall plus krock med flera riksintressen reserverade jag mig emot skriftligt.
Även det faktum att det enligt mig stred emot översiktsplanen intentioner när det gäller byggnation i de gröna pauserna vägde tungt.

Ett bra möte med flera nya ledamöter samt en förvaltning som informerade om sina respektive verksamheter.

Vi har inför denna mandatperiod fått möjlighet att förkovra oss på ett helt annat sätt än tidigare vilket jag verkligen uppskattar.

All heder till er som gjort det möjligt!!

Vid pennan Ingmarie Jacobsen